På säkert underlag

Vi marknadsför system för kvalitetssäkring av packningsarbete.

Vad man än ska bygga på mark är det nödvändigt att ha ett hållfast och jämnt underlag. Där är inte bara toppskiktet viktigt, utan även lagren under. En packning som ger en över ytan jämn och väl avvägd bärighet är nödvändig. Vägar med tung trafik måste dimensioneras så att spårbildning och sättningar undvikes. Tunga huskroppar, dammfundament etc har andra krav.

Vältningen - packningen - av underliggande bärlager är alltså kritisk. Dels måste vägen packas för att klara en viss belastning, dels måste packningen bli jämn över hela ytan.

Vi använder ett relativt packningstal, CMV, som är proportionell mot bärigheten. Via punktprov kan talet översättas till ett absolut bärighetsmått. Jämnheten över ytan. Genom att kontinuerligt mäta packningen medan man vältar ser vältföraren via sitt instrument hur packningen utvecklas och var ytterligare överfarter behövs. Packningen registreras både så att man efteråt kan kontrollera att uppsatta värden uppnåtts. När nu detta görs lager för lager kan man vara säker på att vägen kommer att hålla.

Entreprenören kan till beställaren överlämna en kvalitetssäkrad konstruktion. Våra kostnadseffektiva system är snabbt intjänade. Investeringen är i de flesta fall återbetald på några månader. Dessutom är risken för reklamationer minimerad.

Systemets funktion

Våra system är principiellt lika uppbyggda. En vibrationsgivare monteras nära välttrummans axel. Signalen går till en omvandlare där signalen analyseras och konverteras till ett CMV-värde. Detta värde presenteras på en skärm framför föraren och registreras.

För att hålla reda på var man vältat i längsled förses välten med en vägmätare, samt uppdelas vägbredden i vältbredder. Vissa instrument kan förses med GPS, som ytterligare förenklar bestämning av start och stoppunkter, var man vältat etc.

Insamlade data kan dels analyseras i vårt dataprogram CDSView, dels sparas för dokumentation och uppföljning. Klicka på bilderna för att se diagrammen i större skala

Den vältade ytan sedd ovanifrån. Diagrammet visar 10 vältstråk. Röda ytor ligger under valt CMV-värde. Vertikalsnitt genom ett vältstråk. Den röda ytan visar medelvärdesbildade packningsvärden.  

Med olika metoder kan CMV-värdet över- sättas till ett absolut mätetal, till bärighet, densitet eller E-modul.