CompactometerTM

Ett steg mot en smartare och effektivare vält


Nyttan för välttillverkare

CMV = etablerat värde för bärighet sedan 25 år

Över 4000 enheter installerade i världen

Lägsta pris - anpassad för fabriksmontage

Liten storlek - kan integreras i instrumentbrädan

Ingen utbildning fordras

Specialdesign är möjlig

 
Systemprincip
CompactometernTM är baserad på principen att ju mer packad jorden är, desto kraftigare studs får välttrumman vid anslag.
En sensor monterad på trumlagret mäter kontinuerligt de anslagskrafter som uppkommer när den vibrerande trumman arbetar på ytan. Signalen från sensorn ändrar karaktär när underlaget blir hårdare och mer stabilt under packning.
Signalen konverteras till ett värde som indikerar ett relativt mått på underlagets bärighet. Ibland behöver detta värde kalibreras mot en föreskriven densitet (packningsgrad).
Bärigheten, uttryckt som en "elasticitets-modul", är ett mått på förmågan att bära en tyngd. Man kan säga att bärigheten är ett bättre mått på styrkan hos en jordkonstruktion än densiteten.
 
Typiska CMV

CompactoMeter Värden (CMV) för olika typiska jordarter i ett packat tillstånd.

JORDART CMV
Sprängsten 60 - 100
Grus 30 - 80
Sand 20 - 50
Lera och silt 5 - 30


Lera och silt är känsliga för variationer i vattenhalt och bärigheten kan vara mycket låg när vattenhalten är högre än den optimala vattenhalten. Detta påverkar självklart också det observerade CMV värdet.


Vibrationens frekvens och amplitud och vältens hastighet och rullriktning påverkar CMV i någon utsträckning och bör därför hållas konstant.

 
 Systemet inkluderar

Mätare, 3 st
- CMV, CompactoMeter Värde
- RMV, Resonans Meter Värde (dubbelslag)
- Frekvens, Hz
Digital Processor

(180 x 105 x 36 mm) A-sensor + Kabel
(64 x 58 x 34 mm)
I-sensor + Kabel Nätanslutningskabel CDS SystemetTM anslutningskabel


 


Nyttan för slutanvändaren
Tids- och pengarbesparing - (Entreprenör)
 
Kvalitetsgaranti - (Beställare)
     
Reducerar antalet vältöverfarter genom att undvika övervältning !   Uppnår en homogen packning !
     
Möjliggör val av representativa punkter för stickprov, vilket reducerar antalet !   Förbättrar packningen genom att undvika återuppluckring respektive överpackning !
     
Ökar vältens livslängd genom förvarning av dubbelslag !   Ökad kompetens ökar motivationen !